วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
3. ฮาร์แวร์ และซอฟต์แวร์บุคลากรทางคอมพิวเตอร์